Polityka prywatności

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Wszelkie przekazane Nam dane osobowe są traktowane jako poufne.

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Pani/Pan”, „Administrator” – „My”.

Rozporządzenie lub RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Specjalistyczny Gabinet Ortopedyczno-Urazowy ORTTRA Dorośli i Dzieci prof. nadzw. dr hab. med. Julian Dutka
z siedzibą: ul. Kielecka 2, 31-529 Kraków, NIP: 6781236751, REGON: 350984643.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail kontakt@juliandutka.pl, telefonicznie pod numerem 796 339 359 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Jakie dane zbieramy, przetwarzamy i w jakim celu?

Dane Pacjenta:

W celu uzyskania świadczeń medycznych w naszym gabinecie, tj. na potrzeby umawiania konsultacji ortopedycznych przetwarzamy dane osobowe Pacjenta, takie jak: imię, nazwisko, płeć, PESEL lub datę urodzenia (w przypadku braku numeru PESEL), adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail. Powyższe dane są wykorzystywane także w celu weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

Dane osób bliskich:

W przypadku upoważnienia osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia Pacjenta i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz upoważnienia dotyczącego dokumentacji medycznej przetwarzamy dane osobowe osoby upoważnionej, tj.: imię i nazwisko, numer telefonu.

Administrator danych jako podmiot leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, której treść i zakres określają obowiązujące przepisy prawa. Dane zawarte w dokumentacji obejmują m.in. opis przebiegu procesu leczenia i diagnostyki.

Dane firm w ramach współpracy biznesowej:

W celu nawiązania współpracy biznesowej, zbieramy następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, adres, stanowisko, numer NIP, REGON, KRS.

Państwa dane osobowe pozyskujemy w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Pacjenta informacje w systemie e-rejestracji na konsultacje ortopedyczne za pośrednictwem strony www;
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Pacjenta informacje w formularzu rejestracyjnym osobiście podczas wizyty w gabinetach ortopedycznych;
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Kontrahenta informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście przekazywane w celu nawiązania współpracy biznesowej;
 • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz punkt dotyczący plików “cookies” poniżej].

Ponadto automatycznie gromadzimy i przechowujemy informacje na temat Pani/Pana komputera i przeglądarki, w tym adres IP, wersję oprogramowania i sprzętu oraz odwiedzanych stron.

Wszelkie informacje, które zbieramy o Pani/Panu mogą być wykorzystane do:

 • udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostyki, profilaktyki, terapii) oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczeń z płatnikiem, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed wizytą)
 • spersonalizowania naszej strony dla Pani/Pana oraz dopasowania do Państwa oczekiwań;
 • poprawy funkcjonowania naszej strony;
 • poprawy obsługi Klienta;
 • kontaktu z Panią/Panem za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Panią/Pana oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie aktów prawnych lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Dane osobowe przetwarzane są:

 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
 • zgodnie z wdrożoną Polityką Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych;
 • zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;
 • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji świadczonych Usług;
 • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów).

Przetwarzanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą.

Jak chronimy dane osobowe oraz komu je udostępniamy i powierzamy?

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych, poprzez podjęcie skutecznych środków bezpieczeństwa i ochrony danych. Komputery/serwery służące do przechowywania danych osobowych są przechowywane w bezpiecznym środowisku i odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Witryna internetowa www.juliandutka.pl wykorzystuje szyfrowanie SSL ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony danych osobowych i innych poufnych treści (np. danych osobowych podanych w Formularzu Kontaktowym lub w Formularzu Rejestracji). Połączenie szyfrowane można rozpoznać po ciąg znaków “https://” i symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Udostępniamy Pani/Pana dane osobowe uprawnionym organom państwowym, jeżeli zwrócą się do Nas w związku z realizowanymi przez nich zadaniami.

Powierzone Nam dane osobowe nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim. Nie dotyczy to zaufanych stron trzecich, które pomagają Nam w prowadzeniu naszej strony internetowej lub działalności, o ile strony zgadzają się utrzymać te dane w ścisłej tajemnicy. Uważamy, że jest to konieczne w celu wymiany informacji w celu zbadania, zapobiegania lub podjęcia działań dotyczących nielegalnej działalności, podejrzenia oszustwa, sytuacji mających charakter potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa fizycznego jakiejkolwiek osoby, naruszenia naszych warunków użytkowania lub w inny sposób wymagany przez prawo.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe Pacjenta będą przechowywane przez okres 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, a podanie przez Pacjenta danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Dane osobowe Kontrahentów nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub przewidziany w naszych wewnętrznych regulacjach, w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów).

Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez Nas Państwa danych osobowych, przysługuje Pani/Panu w dowolnym momencie:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych oraz jej aktualizacji w zakresie jakim jest to dopuszczalne mając na uwadze przepisy dotyczące dokumentacji medycznej.
 • Prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji, usunięcia lub zaprzestania  przetwarzania w przypadku współpracy biznesowej.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyrażono taką zgodę. Nie dotyczy to danych, które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych, podatkowych albo bezpieczeństwa.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Nas danych osobowych.

Linki i treści z innych witryn

Na naszej stronie internetowej mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od naszej strony i nie są w żaden sposób przez nas nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Kampanie reklamowe

W ramach działań reklamowych mających na celu promocję naszej firmy i usług, korzystamy między innymi z technologii dostarczanych przez zewnętrznych partnerów reklamowych oraz sieci afiliacyjne. Są to między innymi:

Google, Facebook.

Przekaz kampanii reklamowych może być indywidualizowany w zależności od zainteresowań, miejsca zamieszkania, wieku i innych parametrów określających odbiorców.

Czy wykorzystujemy pliki cookies?

Tak. Witryna www.juliandutka.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego i formularza rejestracji.

Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszej firmy w celu optymalizacji działań.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA], które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności Google Analytics, w celu zapoznania się z zasadami korzystania z plików cookie wykorzystywanych w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z naszej strony;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych naszej witryny;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „zewnętrzne” pliki cookies wykorzystywane do działania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji strony internetowej za pomocą serwisów społecznościowych:
  – facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii];
  – plus.google.com [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA].

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać plików cookies, mogą Państwo w każdej chwili zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z naszej strony internetowej.

W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i należy postępować zgodnie z instrukcjami:

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

Android

Safari (iOS)

Windows Phone

Blackberry

Postanowienia końcowe

Specjalistyczny Gabinet Ortopedyczno-Urazowy Dorośli i Dzieci prof. nadzw. dr hab. med. Julian Dutka zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej strony internetowej. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały w zakładce „Polityka prywatności”.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane można znaleźć w zakładce – KONTAKT.

Odwiedzając naszą stronę wyraża Pani/Pan zgodę na postanowienia określone w naszej polityce prywatności. Polityka prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Pani/Panu na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Ostatnia aktualizacja Polityki prywatności: 15.07.2018.